Jūlijā Juridiskās koledžas darbinieki ES Eiropas sociālā fonda projekta Nr.8.2.3.0/18/A/006 ietvaros divu dienu ilgās mācībās pilnveidoja prasmes darbam ar klientiem (16 akadēmisko stundu apjomā). Mācību laikā tika aplūkotas tādas tēmas, kā uzņēmuma iekšējās struktūras ietekme uz klientiem un skaidrā komunikācija (Clear Leadership). Teorijas daļa:Vad ītājs un darbinieki, uzņēmums un klienti, kā tas ir savstarpēji saistīts. Sistēmiskais skat ījums uz klientiem un savu ietekmes zonu uz viņiem. Ko nozīm ēskaidra komunikācija un kāda tai ir nozī me (darbinieks- darbinieks, vadītājs-darbinieks, darbinieks– klients).Metodes“Clear Leadership”pamatprincipi –fakti, emocijas, pieņēmumi, mērķ i. Bet praktiskajādaļāmāc ību dalībnieki veica sistēmdinamikas uzdevumu - par klienta profilu, par komandas saist ību ar klientiem.Klausīšanās prasmju att īstīšana, jaunas metodes apgūšana  darbam kolekt īvāun ar klientiem.
Mācību m ērķis bija radīt izpratni par komandas darbu un klienta profilu, komandas ietekmi uz klientu, jaunas metodes apg ūšana par komunikāciju darbam kolektīvā un ar klientu.

SAM MACIBAS

Informācija ievietota: 20.08.2019.

 

 

 

SAM BALANC

Jūnijā Juridiskās koledžas darbinieku dienas kartībā tika iekļauts mācību kurss “Balanced Score Card metodes izmantošana stratēģijas izstrādē un mērījumu sistēmas ieviešanā” 16 akadēmisko stundu apjomā. Visi kopā kā ar teorētiskām, tā arī praktiskām metodēm meklējām panākumu gūšanas ceļu, precizējām mācību iestādes attīstības plānu, izvērtējot tās darbības stiprās un vājās puses, skaidri nodefinējām koledžas misiju, mērķi un priekšrocības.

Informācija ievietota: 15.08.2019.

28. maijā noslēdzās koledžas personāla apmācības mācību kursā “LEAN metodes izmantošana izmaksu salīdzināšanā un resursu taupīšanā” (16 akadēmisko stundu apjomā). Nākošās nodarbības kursā  “Balanced Score Card metodes izmantošana stratēģijas izstrādē un mērījumu sistēmas ieviešanā” ir ieplānotas jūnijā. Savukārt jūlijā uzsākam vēl citu mācību kursu “Izcilības standarta prasību skaidrojums”.

Informācija ievietota: 30.05.2019.

 

Juridiskā koledža turpina Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.2.3.0/18/A/006 “SIA “Juridiskā koledža” izcilības pārvaldības standartam atbilstošas vadības sistēmas izstrāde un izvērtēšana, vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana un studiju programmas “Datorsistēmu, datortīklu administrēšana un programmēšana” satura kvalitātes pilnveidošana” īstenošanu. Projekta mērķis – izstrādāt un izvērtēt izcilības pārvaldības standartam atbilstošu pārvaldības sistēmas modeli, izstrādāt un ieviest integrētus e-risinājumus pārvaldības sistēmai, finansēm un grāmatvedībai, e-koplietošanai, e-mācībām un digitalizācijai, personāla vadībai, studentu servisam un pašnovērtējumam, kā arī paaugstināt vadības personāla kompetences un prasmes līdz līmenim, lai personāls varētu neatkarīgi un ilgtspējīgi nodrošināt izcilībā balstītu pārvaldības sistēmu un, pielietojot pārvaldības sistēmā ieviestos izcilības principus, e-risinājumus, organizācijas pārvaldības struktūru un procesus, pilnveidot studiju programmas “Datorsistēmu, datortīklu administrēšana un programmēšana” satura kvalitāti atbilstoši galveno ieinteresēto pušu vajadzībām, ievērojot darba tirgus attīstības prognozes.


Projekta ietvaros ir uzsākts darbs pie Juridiskās koledžas funkcionālā un pārvaldības sistēmas audita un izcilības standartam atbilstošas pārvaldības sistēmas izstrādes, tās ieviešanas, kā arī koledžas e-pārvaldības sistēmas audita un pārvaldības sistēmas risinājuma moduļa izstrādes. Turpinās Juridiskās koledžas e-koplietošanas platformas ar citām koledžām moduļa izstrāde, darbs pie finanšu un grāmatvedības e-risinājumu/uzskaites ieviešanas prasību analīzes un audita. Pamatojoties uz Nodomu protokolu par sadarbību vienota plaģiātu izskaušanas tīkla veidošanā starp Latvijas augstskolām, Juridiskā koledža ir iekļāvusies Latvijas augstskolu un koledžu Vienotajā datorizētā plaģiātisma kontroles sistēmā (VDPKS). Šobrīd notiek koledžas personāla apmācības mācību kursā “LEAN metodes izmantošana izmaksu salīdzināšanā un resursu taupīšanā” (16 akadēmisko stundu apjomā). Mācību kurss “Balanced Score Card metodes izmantošana stratēģijas izstrādē un mērījumu sistēmas ieviešanā” (16 ak. st.). tiks uzsākts jūnijā. Savukārt jūlijā uzsākam mācību kursu “Izcilības standarta prasību skaidrojums” (16 ak. st.). Projektu Nr.8.2.3.0/18/A/006 ir plānots realizēt no 2018. gada 1. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim.

Informācija ievietota: 27.05.2019.