LAT / RUS / ENG

JURIDISKĀS KOLEDŽAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA

APSTIPRINĀTA                                              
Juridiskās koledžas valdes sēdē
2012.gada 12.septembrī Nr. 155

KOLEDŽAS MISIJA:
Juridiskās koledžas misija - sagatavot darba tirgum pārsvarā Latvijā kvalificētus speciālistus, kuri apguvuši ne tikai labas teorētiskās zināšanas, bet arī praktiskās iemaņas. Juridiskā koledža sagatavo vidējā līmeņa speciālistus ar pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību ne tikai tiesību jomā, bet arī citās darba tirgū pieprasītākajās profesijās, kurās tiesību aspektiem ir svarīga nozīme pilnvērtīgam darbam. Radošuma un jaunu ideju attīstīšana ir studiju procesa pamats.

GALVENIE STRATĒĢISKIE MĒRĶI:
- sagatavot kvalificētus darba tirgum pieprasītus speciālistus;
- nodrošināt koledžas izaugsmi, apgūstot starptautisko pieredzi un nemitīgi pilnveidojot studiju kvalitāti;
- būt Latvijas labākajai koledžai.

Koledžas attīstība tiks balstīta uz galvenajiem mūsu valsts politikas dokumentiem un normatīvo regulējumu.

Galvenās problēmas un izaicinājumi koledžas attīstībai nākotnē:
Koledžas attīstību arī nākamajos gados ierobežos studentu skaita tālāka samazināšanās Latvijā sakarā ar sliktu demogrāfisko situāciju valstī, iedzīvotāju aizplūšanu uz ārzemēm, konkurences paaugstināšanās augstākās izglītības un īpaši - koledžu izglītības sistēmā.
Problēmas turpināsies ar kvalificēta akadēmiskā personāla piesaistīšanu, ņemot vērā joprojām nepietiekamo zinātņu doktoru skaitu sociālajās zinātnēs.
Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai būs arvien grūtāk konkurēt ar valsts finansējuma strauju palielinājumu un Eiropas Savienības fondu piesaistīšanu valsts finansētās augstākās izglītības sektorā.
Darba tirgus straujā attīstība pēc ekonomikas krīzes pārvarēšanas prasīs arvien lielāku studiju programmu elastīgumu, nepieciešamību tās ātri un efektīvi pielāgot darba devēju mainīgajām prasībām.

Attīstības mērķi un prioritātes
Koledžas attīstības galvenie mērķi ir:
- koncentrēt uzmanību studiju virzieniem kopumā, ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai, piedāvājot augstu studiju kvalitāti pieaugošās konkurences apstākļos augstākās izglītības jomā;
- panākt studiju kvalitātes mērķtiecīgu un plānveidīgu paaugstināšanu, nodrošinot kompleksu pieeju studiju procesa pilnveidošanai, jāpanāk, lai studiju process, kas koledžā ir salīdzinoši īss, būtu maksimāli piesātināts un efektīvs;
- nodrošināt, lai apgūstamās teorētiskās zināšanas maksimāli efektīvi tiktu saistītas ar praksi, izmantojot visas iespējamās studiju procesa formas un metodes, lai tās maksimāli atbilstu darba tirgus prasībām;
- palielināt docētāju un studējošo mobilitāti sadarbībā ar ārvalstu augstskolām;
studiju procesu veidot kā mūžizglītības sastāvdaļu, ņemot vērā iepriekš apgūtās studentu zināšanas un pieredzi, kā arī prognozējot nākotnes attīstības tendences darba tirgū.

Studiju procesa organizācijas pilnveidošana
Galvenie studiju procesa pilnveidošanas darba virzieni:
- nodrošināt studiju programmu ikgadēju padziļinātu izvērtējumu, piesaistot ārējos ekspertus, t.sk. atsevišķos gadījumos arī no ārzemēm un darba devējus, kā arī profesionālo nevalstisko organizāciju pārstāvjus;
- studiju procesa organizēšanai pastiprināt citu augstākās izglītības institūciju pieredzes izmantošanu, gan apmeklējot un uz vietas iepazīstot šo institūciju pieredzi, gan aicinot attiecīgus speciālistus uz Juridisko koledžu;
- paplašināt un padziļināt darbu ar studentiem, lai jau studiju sākumā viņi apgūtu modernās metodes kā mācīties, kā efektīvāk apvienot darbu auditorijās ar patstāvīgo studiju darbu mājās, bibliotēkās un prakses vietās;
- pilnveidot uzsākto pieredzi teorētisko zināšanu papildināšanā ar prakses apgūšanu, regulāri organizējot situāciju izspēles.

Akadēmiskā personāla piesaiste un kvalifikācijas celšana:
- izvērst sadarbību ar valsts augstskolu doktorantūras nodaļām, lai piesaistītu darbam koledžā jaunus, perspektīvus doktorantus;
- nosūtīt studijām doktorantūrā spējīgākos Juridiskās koledžas docētājus, apmaksājot studijas un nodrošinot citus stimulus kvalifikācijas celšanai;
- paplašinot vieslektoru piesaistīšanu studiju procesam, uzaicinot atsevišķas lekcijas vai lekciju ciklus nolasīt atzītiem speciālistiem savā profesijā, kā arī speciālistiem un mācībspēkiem no citām valstīm un starptautiskajām organizācijām;
- iesaistīt visus docētājus, atbilstoši apstiprinātajam plānam, kvalifikācijas celšanā un panākt, lai katrs docētājs būtu iesaistīts Juridiskās koledžas zinātniski pētnieciskās programmas izpildē un ne retāk kā reizi 3 gados publicētu savus pētījumu rezultātus.

Studentu piesaiste un reklāmas organizācija:
- izvērst darbu ar vidusskolas skolotājiem un skolniekiem, izskaidrojot koledžu izglītības nozīmi un iespējas karjeras attīstībā, paplašināt reģionālo sadarbību, iesaistot tajās vidusskolu skolēnus ar mērķi - dot priekšstatu par izvēlēto profesiju;
- ņemot vērā reklāmdevēju daudzveidīgos un nereti uzmācīgos piedāvājumus, veikt reklāmas tirgus izpēti, noskaidrojot efektīvākās koledžas reklāmas formas un veidus, izstrādāt atbilstošu reklāmas īstenošanas koncepciju;
- stimulēt studentus, kuri gūst labas sekmes, paredzot materiālus un citus stimulus.

Studiju procesa metodiskās bāzes nostiprināšana:
- stimulēt koledžas docētāju darbu pie mācību grāmatu un metodisko palīglīdzekļu izstrādāšanas un publicēt šos materiālus, sagatavot lekciju audio un videoierakstus kā palīglīdzekli studijām;
- regulāri publicēt Juridiskās koledžas zinātniskos rakstus, tajos iekļaujot gan docētāju, gan studentu pētījumu rezultātus, turpināt praksi - uz koledžas bāzes organizēt starptautiskās konferences par tēmām, kas izriet no studiju programmām;
- Juridiskās koledžas bibliotēkas fondus palielināt līdz 25 000, attīstot Juridiskās koledžas filiāļu bibliotēkas, paplašināt studiju procesam nepieciešamo ārzemju literatūras un datu bāžu daudzveidību.

Materiāli tehniskās bāzes attīstība:
- piesaistīt papildus līdzekļus, valsts finansējumu un ES fondus materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai;
- pilnveidot infrastruktūru, paplašinot izmantojamās telpas Juridiskās koledžas vajadzībām, izveidojot jaunas lasītavas un telpas metodiskajam darbam, sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā izveidot Eiropas tiesību kabinetu;
- atbilstoši apstiprinātajam plānam regulāri iepirkt jaunu tehniku (projektorus, kodoskopus, interaktīvās tāfeles u.tml.).