ESF NR. R.8.2.1.0/18/A/012. IETVAROS IZSTRĀDĀTA JAUNA STUDIJU PROGRAMMA “KIBERDROŠĪBA UN PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA”

ESF NR. R.8.2.1.0/18/A/012. IETVAROS IZSTRĀDĀTA JAUNA STUDIJU PROGRAMMA “KIBERDROŠĪBA UN PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA”

April 22, 2020

STUDIJU PROGRAMMA ““KIBERDROŠĪBA UN PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA”, LICENCE NR.041012-1 

Juridiskā koledža Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.2.1. “Samazināt studiju programmu fragmentāciju komerczinību jomā un jaunas studiju programmas “Kiberdrošība un personu datu aizsardzība” izstrāde” ietvaros 2019.gada 25.novembrī iesniedza licencēšanai studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamā īpašuma pārvaldība” jauno studiju programmu. Studiju programmas izvērtēšanas ekspertu vizīte Juridiskajā koledža notika 2020.gada 5.februārī.

Studiju programmas licencēšanas eksperti savā kopīgā atzinumā (11.03.2020.) par studiju programmas licencēšanu ir devuši atzinumu “Eksperti rekomendē licencēt studiju programmu”, kur I.daļā Studiju programmas atbilstība studiju virzienam, no četriem vērtējamiem kritērijiem trijos ir devuši vērtējumu – izcili, vienā -labi, dodot gala vērtējumu – Studiju programma atbilst studiju virzienam, kurā to plānots iekļaut. Kā arī eksperti secinājumu daļā ir norādījuši “Licencēšanai pieteiktā studiju programma atbilst JK attīstības stratēģijai laika posmam no 2018. – 2023.gadam. JK ir sniegusi pamatojumu studiju programmas izveides nepieciešamībai. Studiju programma atbilst nozares tendencēm Eiropas Savienībā, kā arī studiju virzienam, kurā to ir plānots iekļaut.” II. daļā Resursi un nodrošinājums no četriem vērtējamiem kritērijiem, divos ir dots novērtējums – izcili un divos – labi, gala novērtējums – Studiju bāze, informatīvā bāze (tai skaitā bibliotēka), finansiālā bāze un materiāltehniskā bāze atbilst studiju programmas īstenošanas nosacījumiem – Atbilst. III.daļā Studiju saturs un īstenošanas mehānisms, četros no vērtējamiem kritērijiem, divos ir vērtējums – izcili, divos – labi, gala novērtējums – atbilst, t.i. licencējamās studiju programmas saturs un īstenošanas mehānisms atbilst studiju programmas mērķim, uzdevumiem un sasniedzamajiem studiju rezultātiem. IV.daļā Mācībspēki, no trim vērtējamiem kritērijiem, vienā – izcili, divos labi. Gala novērtējums – Atbilst. Kopā no 15 vērtējamiem kritērijiem astoņos eksperti ir devuši vērtējumu – izcili, septiņos – labi. Tāpat arī novērtējumā par studiju programmas atbilstību normatīvo aktu prasībām, no četrpadsmit kritērijiem, divpadsmit ir atbilst un divos – daļēji atbilst , kuros arī neatbilstības tika novērsta līdz licencēšanas komisijas sēdei, iesniedzot AIC vēstuli Nr.3-20/45, 18.03.2020. (Par ekspertu rekomendāciju izpildi). Nevienā gadījumā nav saņemts vērtējums – viduvēji, neapmierinoši, neatbilst. Eksperti kop  īgajā atzinumā pie Studiju programmas atbilstības studiju virzienam, papildus ir uzsvēruši

Iepazīstoties ar JK sagatavotajiem materiāliem un iegūstot papildu informāciju klātienes vizītes laikā, eksperti pārliecinājās, ka studiju rezultāti ir sasniedzami un savstarpēji saistīti, kā arī saistīti ar JK studiju programmas mērķiem un uzdevumiem. Ziņojumā ir sniegts pietiekams pamatojums studiju programmas izveides nepieciešamībai. Studiju programma atbilst JK īstenotajam studiju virzienam “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” (turpmāk – Vadība), kas akreditēts 2013. gada 26. jūnijā, ar tam atbilstošajām kopīgā atzinuma norādītajām studiju programmām. Visās studiju programmās, t.sk., licencējamajā ir iekļauta vadības komponente. Licencējamajā studiju programmā iekļauti trīs vadības studiju kursi, kuru ietvaros teorētiskās zināšanas par kiberdrošību un personas datu aizsardzību tiek skatītas ar projektu, organizāciju un personāla vadības piemēriem.” 

 

Ievietošanas datums: 22.04.2020.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: