PROJEKTS “KOMPETENČU LABORATORIJA – 2022.GADS”

PROJEKTS “KOMPETENČU LABORATORIJA – 2022.GADS”

January 05, 2023

 

Latvijas vides aizsardzības fonda projekta “Kompetenču laboratorija – 2022.gads” (Reģ. Nr.1-08/20/2022) ietvaros Juridiskā koledža nodrošināja Valsts vides dienesta darbinieku apmācības par lēmumu rakstīšanas tehniku administratīvajā procesā.

Mācībās piedalījās: 83 darbinieki

Norises laiks: 2022.gada decembris

Mācību mērķis:

Nostiprināt zināšanas par administratīvā procesa tiesībām, padziļināti izprast administratīvā procesa tiesību regulēšanas priekšmetu – kārtību, kādā valsts pārvaldes iestādes īsteno valsts pārvaldes funkcijas un uzdevumus, piemēro valsts pārvaldes un administratīvā procesa tiesību principus, ievēro tiesību normu hierarhiju, izmanto tiesību normu interpretācijas (tulkošanas) metodes, kā arī praktiski pilnveidot zināšanas administratīvo aktu sagatavošanai, faktoloģiskai  un juridiskai pamatošanai.

 

Mācību uzdevumi:

Radīt izpratni par administratīvā procesa tiesību pamatinstitūtiem.

Iepazīties ar valsts pārvaldes iestāžu īstenotajiem procesiem, specifiski un detalizētāk – ar administratīvo aktu izdošanu, tiesību normu interpretāciju (tulkošanu) un piemērošanu, valodas un juridiskās tehnikas pamatiem.

 

Programmas saturs:

  1. Tiesību avoti (normatīvo aktu hierarhija, ārējie un iekšējie normatīvie akti, to piemērošana).
  2. Tiesību normu interpretācijas (tulkošanas) un piemērošanas metodes, analoģijas pielietošana un juridiskās obstrukcijas aizliegums.
  3. Tiesību normu kolīziju risināšanas principi.
  4. Administratīvā akta forma un sastāvdaļas.
  5. Administratīvā akta pamatošana: faktu atspoguļošana un juridiskā pamatošana, lietojamā valoda un juridiskā tehnika.

 

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: