Kvalitātes politika

Kvalitātes politika

April 26, 2023

1. Juridiskās koledžas kvalitātes politika balstās uz Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā izstrādātajiem Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (Standarfs and Guidelines for Quality Assurance in European Higher Education Are – ESG ) un starptautiskā standarta “Investors in Excellence” (IiE), kurš veidots, ietverot sevī svarīgākos EFQM (European Foundation for Quality Management) principus un ir pasaulē atzīts kā noteicošais izcilas vadības modelis, jo standarts apvieno labāko pieeju izcilībai, ļaujot organizācijām sasniegt izcilību jomās, kas ir vissvarīgākās organizācijai, tās klientiem, darbiniekiem un ieinteresētajām pusēm, izcilības modeļa pamatprincipiem, standarta ISO 9001:2015 prasībām un ANO programmas “Principles of Responsible Management Education” (PRME)

2. Devīze: Kvalitātei ir nozīme!

3. Juridiskās koledžas Kvalitātes politikas mērķis ir sekmēt Juridiskās koledžas misijas īstenošanu, nosakot vadlīnijas un principus, pēc kuriem iespējams nodrošināt nemainīgi augstu koledžas darbības kvalitāti, virzību uz nepārtrauktu kvalitātes pilnveidi stratēģisko attīstības mērķu sasniegšanai.

4. Kvalitātes politika ir koledžas kvalitātes vadības sistēmas sastāvdaļa, kas kopā ar citām politikām un procesu kopumu nodrošina koledžas darbības koordinētu plānošanu un realizāciju.

5. Juridiskās koledža kvalitātes vadības iekšējie noteikumi, kurus nosaka koledžas politikas, iedibinātie procesi, dokumentētas procedūras un pieraksti, parāda koledžas apņemšanos un spējas nodrošināt pakalpojumus atbilstoši piedāvātajam kvalitātes līmenim tiesiskā regulējuma ietvaros. Šie noteikumi ir apkopoti Juridiskās kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmatā. Būtisku procesu iekšējie noteikumi ir detalizēti dokumentētās procedūrās un nolikumos.

6. Koledžā kvalitāte tiek definēta kā pakāpe, kādā koledžas īstenotā darbība un sniegtie pakalpojumi spēj izpildīt augstāko izglītību un lietišķos pētījumus regulējošās prasības un standartus, koledžas darbībā ieinteresēto pušu vajadzības, kā arī sekmēt tautsaimniecības attīstību.

7. Koledža īsteno kvalitātes vadību ar mērķi nodrošināt efektīvu pārvaldību koledžas darbības un nepārtrauktas pilnveides īstenošanā.

8. Galvenie koledžas kvalitātes politikas pamatprincipi ir:- aktualitāte, atbilstība un tiesiskums;
– iesaiste un sadarbība;
– kvalitatīva un profesionāla pakalpojumu sniegšana ikvienam Juridiskās koledžas klientam;
– līdzdarbošanās valsts politikas veidošanā izglītības jomā;
– ilgtspējīga un efektīva attīstība, kas balstīta uz klientu apmierinātības uzlabošanu, procesu digitalizēšanu un efektīvu lēmumu pieņemšanu, kuri balstīti uz iegūtiem objektīviem datiem, informācijas analīzi, monitoringu, efektivitātes un lietderības apsvērumiem;
– darbības caurspīdīgums un uzticamība

9. Juridiskās koledžas kvalitātes vadības sistēmas mērķis ir pastāvīgi attīstīt koledžas darbību klientu, īpašnieku, darbinieku, sadarbības partneru un sabiedrības interesēs.

10. Juridiskās koledžas kvalitātes vadības sistēma ir skaidri noteiktu darbības procesu kopums, kas aptver klasisko organizācijas attīstības ciklu (t.s. Deminga aplis): plāno – dari – pārbaudi – rīkojies un kas ļauj pārvaldīt koledžas pakalpojumu un procesu kvalitāti tā, lai sasniegtu vai pārsniegtu pakalpojumu kvalitāti, kuru sagaida koledžas klienti.

11. Juridiskās koledžas kvalitātes politikas īstenošanai ir noteikti šādi priekšnoteikumi:

– nodrošināta kvalitātes vadības sistēmas nepārtraukta attīstība;
– nodrošināta regulāra iekšējā kontrole, kas pamatojas uz risku vadību, iekšējo auditu, rezultātu pārvaldību un stratēģisko pārskatu;
– nodrošināta gan iekšējo, gan ārējo ieinteresēto pušu sistemātiska iesaiste;
– nodrošināta efektīva resursu izmantošana attīstības veicināšanai, pārmaiņu vadīšanai un sasniegumu veicināšanai.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: