Docētāju un personāla pilnveides mobilitāte

Docētāju un personāla pilnveides mobilitāte

March 29, 2024

ERASMUS+ programma ar mācību mobilitātes iespējām atbalsta un veicina  augstākās izglītības iestāžu personāla starptautisko mobilitāti:

– Docēšanu, kad augstākās izglītības mācību iestāžu docētāji un tās vieslektori dodas uz kādu no sadarbības augstskolām ārzemēs;

– Personāla apmācības, kad tiek realizēta augstākās izglītības iestāžu personāla profesionālā pilnveide, nodrošinot dalību mācībās, darba vērošanā ārvalstu sadarbības augstskolā vai citā atbilstošā organizācijā.

Mobilitātes mērķi:

– dot iespēju augstākās izglītības iestāžu personālam gūt zināšanas un konkrētas prasmes, mācoties no ārvalstu partneru pieredzes un labās prakses

– uzlabot praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas pašreizējā darbā un profesionālajā attīstībā;

– iedrošināt augstākās izglītības iestādes paplašināt un uzlabot piedāvāto studiju kursu klāstu un saturu;

– veicināt zināšanu un pedagoģisko metožu pieredzes apmaiņu starp Eiropas valstu augstākās izglītības iestādēm;

– radīt saikni starp augstskolām un uzņēmumiem;

– palīdzēt attīstīt sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem;

– motivēt docētājus un personālu iesaistīties mobilitātē un palīdzēt sagatavoties mobilitātes periodam.

Finansējums: 

– Dalībnieks finansējumu aktivitāšu īstenošanai saņem no savas augstskolas.

– Finansējumu piešķir uzturēšanās izdevumiem, ceļa izdevumiem, administratīvajiem izdevumiem.

Mobilitātes periods: 

– minimālais ilgums 2 dienas (neieskaitot ceļošanas dienas);

– maksimālais periods – 2 mēneši;

– docēšanas aktivitātes laikā īstenojamas vismaz 8 lekciju akadēmiskās stundas nedēļā (vai īsākā periodā).

Šobrīd programmā piedalās 34 valstis: 28 Eiropas Savienības dalībvalstis (Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija); Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis (Islande, Norvēģija, Lihtenšteina un Šveice, kas programmā piedalās kā partnervalsts); ES kandidātvalstis (Turcija, Ziemeļmaķedonijas Republika).

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: