Par izmaiņām SIA “Juridiskā koledža” vadībā

Juridiskās koledžas direktore no 2023.gada 1.janvāra ir Intra Lūce. Koledžas ilggadējais direktors Tālavs Jundzis devies pelnītā atpūtā.

Izglītība. Izaugsme. Ilgtspēja

Latvijas Koledžu asociācija 2023. gada 30. martā rīko koledžu studentu zinātniski pētniecisko darbu un inovatīvo risinājumu konferenci “Izglītība. Izaugsme. Ilgtspēja”. Tās mērķis – veicināt studējošo zinātniski pētniecisko aktivitāti un starpnozaru sadarbību. 

Pasākums notiks tiešsaistē ZOOM platformā (30. martā laikā no 10.00 – 16.00). Darba valoda – latviešu. No katras koledžas dalībai konferencē rosinām izvirzīt studentus, kam ir pētījuma rezultāti, kas būtu noformējami zinātniskā raksta veidā. Pētījuma autors var būt arī koledžas absolvents, kurš šo pētījumu veicis, būdams koledžas students. Konferencē katrs studējošais uzstājas ar ziņojumu un prezentāciju (7-10 min.). Pēc darbu prezentēšanas tiek izvērsta kopīga diskusija, kurā aicināti piedalīties konferences dalībnieki, klausītāji un/vai pieaicinātie attiecīgo nozaru profesionāļi.

Konferences dalībnieka uzvārds, vārds, darba zinātniskais vadītājs, izglītības iestāde, ziņojuma tēma jāpaziņo līdz 10.02.2023., nosūtot informāciju uz asociācijas e-pastu: asociacija@inbox.lv

Konferences dalībnieks (ziņojuma autors) saņem sertifikātu par piedalīšanos studentu pētnieciskajā konferencē, kā arī viņa raksts tiek publicēts konferences krājumā. Raksti iesniedzami elektroniski asociācijas sekretariātā (e-pasts: asociacija@inbox.lv) pirms konferences – laikā no 2022.gada 20. marta līdz 30. martam.

Asociācija “Mājoklis”

Saskaņā ar Latvijas Dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācijas “Mājoklis” valdes lēmumu, no 2023.gada janvāra Juridiskā koledža nu ir kļuvusi par asociācijas biedru. Asociācija apņemas pārstāvēt koledžas intereses valsts un nozares savstarpējās attiecībās, sniedzot iespēju ņemt dalību darba grupu aktivitātēs, kā arī citos asociācijas pasākumos, apmeklēt reģionālo nodaļu birojus.

Juridiskā koledža

Juridiskā koledža ir viena no vadošajām, privātajām koledžām Latvijā, kura realizē īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmas. Pirmie studenti studijas te uzsāka 2000.gada 1.decembrī. Koledža kā augstākās izglītības iestāde ir akreditēta 2001.gadā.

Šodien mēs piedāvājam studiju iespējas četros studiju virzienos:

– Ekonomika;
– Vadība, administrēšana un nekustamā īpašuma pārvaldība;
– Tiesību zinātne;
– Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne.

Studiju virzienu ietvaros realizējamo studiju programmu mērķi un uzdevumi atbilst ES Kvalifikācijas Eiropas izglītības telpā pamatnostādnēm un Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras (EQF) 5. līmenim.

Mums ir svarīgi attīstīt sadarbību ar reģioniem, tādēļ koledžai ir četras filiāles arī Latvijas novados (Gulbenē, Valmierā, Liepājā, Ventspilī), kur studējošie var iegūt izglītību, profesionālās iemaņas un kompetences savas dzīves vietas tuvumā. Mainīgajos ekonomiskajos apstākļos ne visiem un ne vienmēr ir iespējams mērot garo ceļu uz galvaspilsētu, uz augstākās izglītības iestādēm. Koledžas filiāles nodrošina attiecīgā reģiona darba tirgū pieprasītu studiju programmu apguvi, dodot iespēju visiem interesentiem iegūt profesionālās kompetences un integrēties darba tirgū.

Koledžas dibināšana Rīgā bija radījusi plašu sabiedrības interesi visā Latvijā, jo tā bija pirmā šāda veida augstākās izglītības institūcija valstī. Koledžas administrācija saņēma desmitiem vēstuļu un zvanu no dažādām republikas vietām ar lūgumu izveidot koledžas filiāles arī citās Latvijas pilsētās. No Liepājas un Ventspils pieteikumu bija visvairāk un attālums līdz Rīgai, lai studenti varētu atbraukt uz lekcijām, bija gana liels, līdz ar to tika pieņemts lēmums izvērtēt iespējas filiāļu atvēršanai. Abu pilsētu pašvaldības bija ļoti atsaucīgas un ieinteresētas, palīdzēja atrast telpas un nokārtot citus jautājumus. Noskaidrojot potenciālo darba devēju viedokli Liepājā un Ventspilī, nonācām pie atziņas, ka filiāļu atvēršana būs lietderīga un 2001. gada 1. februārī darbu uzsāka Liepājas filiāle, bet mēnesi vēlāk – 1. martā arī otra filiāle Ventspilī.

Līdzīgi situācija veidojās arī Vidzemē. Gulbenes filiāle tika izveidota, ņemot vērā potenciālo studentu interesi noskaidrojot, ka gan Gulbenes, gan Balvu, Alūksnes un Madonas pilsētu un novadu studenti labprātāk mācītos tuvāk dzīves vietai, nekā dotos uz Rīgu, kas lielā attāluma dēļ ne visiem potenciālajiem studentiem būtu iespējams. Īpašu interesi izrādīja Gulbenes novada dome, kura atbalstīja koledžas filiāles izveidi un palīdzēja atrast piemērotas telpas un darbiniekus. Arī Valmieras reģionā vispirms tika noskaidrots pašvaldību viedoklis par studiju realizācijas iespējām un ar Valmieras pilsētas domes atbalstu izveidota ceturtā koledžas filiāle. Novados veiktās darba devēju aptaujas liecināja, ka koledžas absolventi vietējā darba tirgū būs pieprasīti. Lēmums izveidot filiāles Gulbenē un Valmierā tika pieņemts 2007. gada 13. februārī.

 

Koledža – LRĀGA biedrs

2022. gada 26. aprīlī SIA Juridiskā koledža kļuva par Latvijas Republikas Ārpakalpojuma grāmatvežu asociācijas biedru. Tādējādi Juridiskās koledžas studiju virziena “Ekonomika”  izglītības   programmas “Grāmatvedība un finanses”, studentiem būs iespēja gūt dažādu ekspertu skaidrojumus par aktuālām problēmām grāmatvedības uzskaites organizēšanā, kā arī normatīvo aktu regulējumu skaidrošanā, kas veiksmīgāk palīdzēs iegūt grāmatveža kvalifikācijai nepieciešamās prasmes un risinājumus nestandarta situācijās. Tāpat koledžas dalība LRĀGA veicinās ciešāku sadarbību ar grāmatvedības nozares profesionāļiem studiju programmas satura pielāgošanā atbilstoši nozares nepieciešamībām.

Burgasas Brīvā universitāte

Ņemot vērā studiju virzienu sakritību Burgasas Brīvajā universitātē (Burgas Free University) un Juridiskajā koledžā, 2021. gada 3. septembrī tika noslēgts sadarbības līgums, kā rezultātā ir iespējamas daudz un dažādas aktivitātes ar bulgāru kolēģiem: mācībspēku un studentu iesaiste Erasmus+ mobilitātes programmas ietvaros, informācijas apmaiņa, dalība konferencēs un zinātnisko publikāciju sagatavošanā, kā arī vieslekcijas.  Universitāte katru gadu augustā Burgasā rīko vasaras skolas nodarbības un seminārus ārvalstu docētājiem un studentiem, aicinot piedalīties arī Juridiskās koledžas pārstāvjus.

Utenas koledža

Noslēgts līgums ar Utenas koledžas (Utena University of Applied Sciences) administrāciju (8.10.2015.) par sadarbības iespējām, lai koledžas absolventi varētu arī Lietuvā, studējot vēlākos studiju posmos, iegūt profesionālā bakalaura grādu. Akadēmiskās informācijas centrs informē, ka Lietuvā iegūtais profesionālā bakalaura grāds tiek pielīdzināts Latvijā iegūtam bakalaura grādam un ļauj turpināt studijas maģistra studiju programmā. (AIC_atzinums).

Vidzemes augstskola

Juridiskās koledžas direktors Tālavs Jundzis un  Vidzemes Augstskolas (ViA) rektors Gatis Krūmiņš 2015.gada 20.martā parakstīja sadarbības līgumu, saskaņā ar kuru koledžas absolventiem ir iespēja iegūt profesionālā bakalaura grādu, turpinot studijas vēlākos studiju posmos.

Biznesa augstskola Turība

Sadarbības līgums starp Juridisko koledžu un Biznesa augstskolu Turība paredz divpusēju sadarbību studiju procesa un lietišķo pētījumu pilnveidē, izglītības līmeņa celšanā, pedagoģiskā un metodiskā darba pieredzes apmaiņā (31.10.2006.).

Prakse

Studentu prakses vietas:

– nekustamā īpašuma apsaimniekošanas sabiedrības, komercsabiedrības,
– Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde,
– dzimtsarakstu nodaļas,
– Zvērinātu advokātu un notāru biroji,
– Valsts zemes dienests,
– Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra,
– pašvaldības policija,
– novadu domes, bāriņtiesas, sociālie dienesti,
– Ieslodzījumu vietu pārvalde,
– Tiesu administrācija,
– Valsts policija,
– Valsts ieņēmumu dienests

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: