KĀRTĪBA par studiju procesa organizēšanu Juridiskajā koledžā 2021./2022. akadēmiskajā gadā

KĀRTĪBA par studiju procesa organizēšanu Juridiskajā koledžā 2021./2022. akadēmiskajā gadā skatīt šeit.

Eiropas Sociāla fonda projekta Nr.8.2.3.0/18/A/006 Projekta īstenošanas ilgums 01.11.2018. – 30.06.2021.

Eiropas Sociāla fonda projekta Nr.8.2.3.0/18/A/006 “SIA “Juridiskā koledža” izcilības pārvaldības standartam atbilstošas vadības sistēmas izstrāde un izvērtēšana, vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana un studiju programmas “Datorsistēmu, datortīklu administrēšana un programmēšana” satura kvalitātes pilnveidošana.

Projekta īstenošanas ilgums 01.11.2018. – 30.06.2021.

Juridiskās koledžas izcilības pārvaldības standartam atbilstošas vadības sistēmas izstrādes un ieviešanas, vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanas un studiju programmas ”Datorsistēmu, datortīklu administrēšana un programmēšana” satura kvalitātes pilnveidošanas ietvaros ir sasniegts plānotais projekta rezultāts. Projekta ietvaros, pielietojot audita metodi ir veikts Juridiskās koledžas pārvaldības sistēmas, pārvaldības procesu, organizatorisko struktūru un amata funkciju, atalgojuma un motivācijas sistēmas, koledžas pakalpojumu izmaksu un finanšu vadības un grāmatvedības politikas, kvalitātes vadības audits, atbilstoši izcilības standartam. Balstoties uz audita novērtējumu ir veiktas izmaiņas un pilnveidojumi koledžas pārvaldības sistēmā, ņemot vērā stratēģiskos mērķus un sasniedzamos rezultātus, tai skaitā ir veikta nepieciešamās pārvaldības sistēmas dokumentācijas izstrāde un pilnveidošana. Lai pārvaldības sistēma būtu ilgtspējīga un pielietojama, tās izstrādē un ieviešanā tika iesaistīts viss vadības personāls. Vadības personāla iesaiste tika nodrošināta gan piedaloties darba grupu darbā, gan arī caur vadības personāla apmācībām (septiņām), kurās vadības personāls ieguva papildus zināšanas un kompetences.

Izcilības standartam atbilstošas pārvaldības sistēmas ietvaros ir izstrādāts Juridiskās koledžas integrētais e – risinājums (tai skaitā instruktāža pārvaldības sistēmai, finansēm un grāmatvedība, e – koplietošanai, e – mācībām un digitalizācijai, personāla vadībai, studentu servisam un pašnovērtējumam) ar komponentēm biznesa vadība, finanšu resursi un datu apstrāde. Šī sistēma apvieno visu informāciju, kura saistīta ar Juridiskās koledžas klientiem. Kā viens no e – koplietošanas risinājumiem ir arī izstrādāta koledžu (Latvijas) koplietošanas platforma, kura nodrošina vienotas informācijas pieeju par vieslekcijām, konferencēm u.c. visu koledžu studentiem un lektoriem.

Pilnveidotajai koledžas pārvaldības vadības sistēmai un ieviestajiem e – risinājumiem ir veikts starptautiski salīdzinošais izvērtējums, atbilstoši starptautiskajam Investor in Excellence (Lielbritānija) standartam.  Starptautiski veiktā izvērtējuma rekomendācijas tiek ņemtas vērā koledžas pārvaldības sistēmas pilnveidošanai un uzlabojumiem.

Atbilstoši izcilības pārvaldības modelī noteiktajai kārtībai un prasībām izmantojot e – risinājumus, ir veikta studiju programmas “Datorsistēmu, datortīklu administrēšana un programmēšana” satura pilnveidošana un salāgošana ar nozares attīstības vajadzībām.

Ievietošanas datums: 12.07.2021.

Lektores Ivetas Amoliņas stažēšanās uzņēmumā SIA “ACELTNE“

Lektore Iveta Amoliņa  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”, projekta Nr.8.2.2.0/18/A/008 „SIA Juridiskā koledža akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana datorzinātnes un informātikas jomā” ietvaros stažējās  SIA “ACELTNE“ (07.12.2020 – 21.06.2021).

Stažēšanās mērķis – pilnveidot praktiskās iemaņas un kompetences par personas datu aizsardzību, personu tiesībām uz privātumu, nodrošinot līdzsvaru starp cilvēka tiesībām un brīvībā un to personu interesēm, kurām ir likumīgi iemesli izmanot personas datus.

Stažēšanās uzdevumi:

  1. iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām un procesiem;
  2. iegūt padziļinātu informāciju par nekustamā īpašuma nozari;
  3. iepazīties ar jaunākajām tendencēm un inovatīviem risinājumiem mācību procesā;
  4. personas datu aizsardzība, to prasības;
  5. praktizēšanās laikā gūto kompetenču integrēšana mācību saturā.

 

Ievietošanas datums 22.06.2021.

Absolventu padomes 2021.gada jūnija sanāksme

Juridiskās koledžas Absolventu padomes sanāksmē, kas šogad notika ZOOM platformā attālināti, tika pārrunāti vairāki jautājumi, t.sk.:

  1. par absolventu iespējām nodrošināt mācību praksi koledžas studentiem absolventu vadītajos uzņēmumos/iestādēs;
  2. par absolventu iesaistīšanos darba vidē balstītas izglītības iegūšanā vadību zinību programmās atbilstoši topošajam tiesiskajam regulējumam un sadarbību ar LDDK šajā kontekstā.

                Tika arī nolemts sadarbībā koledžas administrāciju un Studentu padomi jau rudenī sarīkot koledžas mācībspēku, absolventu un studentu konferenci par programmu kvalitātes pilnveidošanu digitalizācijas un zaļās domāšanas kontekstā.

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.2.3.0/18/A/006 “SIA Juridiskā koledža izcilības pārvaldības standartam atbilstošas vadības sistēmas izstrāde un izvērtēšana, vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana un studiju programmas “Datorsistēmu, datortīklu administrēšana un programmēšana” satura kvalitātes pilnveidošana”

 Sadarbībā ar IK RATE, pakalpojuma līguma Nr. 823/11 ir izstrādāta Juridiskās koledžas e – informācijas sistēma un nodrošināta studiju pārvaldības sistēmas lietotāju apmācība/instruktāža.

30.06.2021.

Darba devēju visbiežāk minēto studiju programmu un izglītības iestāžu TOPs 2021

Darba devēju visbiežāk minēto studiju programmu un izglītības iestāžu TOPs 2021

 

Jau desmito gadu Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un karjeras portāls Prakse.lv veido darba devēju ieteiktāko studiju programmu un izglītības iestāžu TOPu, kas sniedz skolu absolventiem ieskatu, kur jaunietim apgūt izvēlēto profesiju. TOPa mērķis ir veicināt pārdomātu pamatskolu, vidusskolu un profesionālo mācību iestāžu absolventu tālākās izglītības un karjeras izvēli šovasar, ņemot vērā darba devēju viedokli. Šogad viedokli izteikuši 2652 darba devēji.

Darba devēju ieteiktāko skolu un studiju TOPs tiek veidots, lai nodrošinātu jauniešiem nepastarpinātu informāciju par darba tirgu, palīdzot pamatskolu, vidusskolu un profesionālo izglītības iestāžu absolventiem šovasar izdarīt pareizo tālākās izglītības izvēli, kas rezultētos veiksmīgā karjerā.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: “Darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu un studiju programmu TOPs ir labs informatīvais līdzeklis absolventiem, jo tā veidošanā piedalījās visdažādākie Latvijas uzņēmumi, kuri ir ieinteresēti, lai darba tirgū nonāktu zinoši speciālisti.”

TOPa veidošanā regulāri piedalās liels skaits uzņēmumu, kas norāda uz darba devēju ilgtermiņa stratēģiju personāla piesaistē un vēlmi iesaistīties jauniešu karjeras izvēlē, veicinot ekonomisko attīstību Latvijā.

Darba devēji visaugstāko atzinību jau desmito gadu izrāda Rīgas Tehniskajai universitātei, savukārt kā visatzītākā studiju programma jau piekto gadu ir kļuvusi Latvijas Universitātes datorzinātņu programma.

Apkopojot informāciju par darba devēju ieteiktākajām izglītības iestādēm, TOPa līdera godu saglabā Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), kurai seko Latvijas Universitāte (LU) un Biznesa augstskola „Turība” (BAT). TOP5 noslēdz Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) un Banku augstskola (BA).

TOPā visnovērtētākā studiju programma ir LU datorzinātņu programma. Pirmajā desmitniekā ir RTU datorzinātņu, informācijas tehnoloģijas un būvniecības studiju programma, LU apgūstamās studiju programmas – komunikācijas un vadības zinātņu programmas, BAT studiju programma – Uzņēmējdarbības vadīšana. Desmitniekā ierindojas arī BA studiju programma – uzņēmējdarbības vadība, kā arī divas Juridiskās koledžas programmas Tiesību zinātnes un Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana

Darba devēji aktīvi izteikuši pozitīvus balsojumus par profesionālajām skolām un koledžām. TOPā visnovērtētākā profesionālā skola ir Rīgas Valsts tehnikums, kā otrā ir Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, seko Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola, Rīgas mākslas un mēdiju tehnikums un TOP5 noslēdz ar dalītu vienādu balsu skaitu Ogres tehnikums un Bulduru Dārzkopības vidusskola.

TOPā visnovērtētākā koledža ir Rīgas tehniskā koledža, seko Juridiskā koledža, Rīgas celtniecības koledža, Alberta koledža un TOP5 noslēdz Latvijas kultūras koledža.

Aicinām jauniešus izglītības iestāžu izvēli balstīt uz racionālu pieeju un uzklausīt darba devēju ieteikumus, jo viņi ir tie, kuri spēj novērtēt izglītības iestāžu sagatavoto jauniešu profesionālo kvalitāti un atbilstību darba tirgum. Viņi ir tie, kuri spēj pateikt, no kurām skolām nāk labākie absolventi.

LDDK un Prakse.lv pārstāvji aicina jauniešus ieklausīties darba devēju viedoklī, izšķiroties par studiju jomu un izglītības iestādi, lai nodrošinātu sev darba iespējas izvēlētajā nozarē. TOPā iespējams aplūkot arī ieteikumus nozaru griezumā un konkrētās profesijās, lai ikviens jaunietis zinātu, kur apgūt to profesiju, kas saista visvairāk.

Detalizētus darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu un profesiju TOPa rezultātus iespējams aplūkot karjeras portālā Prakse.lv adresē www.prakse.lv/top

 

Par LDDK:

Latvijas Darba devēju konfederācija ir ietekmīgākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā. LDDK ir dibināta 1993.gadā, un patlaban tās biedri nodarbina 44% Latvijas darba ņēmēju. LDDK ir sociāli – ekonomisko sarunu partneris Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai. LDDK apvieno un pārstāv 114 nozaru līderus – uzņēmumus, kuros strādā vairāk nekā 50 darbinieku, un 63 nozaru un reģionālās uzņēmēju asociācijas un federācijas.

 

Par Prakse.lv:

Prakse.lv ir izglītības un karjeras portāls Latvijā, apvienojot vairāk nekā 125 000 jauno profesionāļu un 8000 darba devēju. Tā ir platforma, kurā jaunieši var atrast sev piemērotāko darba devēju praksei vai darbam, savukārt darba devēji atrast talantīgus jaunos darbiniekus. Portālā ik dienu pieejamas prakses un darba vakances tieši jauniešiem. Portālā papildus iespējams iepazīties ar profesijām un mācību iestāžu piedāvātajām studiju programmām, ar darba devēju ieteikumiem studiju programmu izvēlei, iepazīt darba devējus ar virtuālo praksi. Portāla mērķis ir palīdzēt jauniešiem veidot savu karjeru veiksmīgāk un palīdzēt piesaistīt talantus darba devējiem.

 

UZŅEMŠANA TURPINĀS!

Vairāk informācijas skatīt šeit.

Studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība” satura pilnveidošana.

Eiropas Sociālā fonda projekts 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt studiju programmu fragmentāciju komerczinību jomā un jaunas studiju programmas “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” izstrāde (Nr.8.2.1.0/18/A/012).

Studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība” satura pilnveidošana.

Studiju programmas, personas datu aizsardzības ietvaros, satura izstrādē un pilnveidošanā tika iesaistīta pieredzējusi šīs jomas speciāliste, eksperte Daiga Avdejanova. Eksperte savas darbības ietvaros nodrošināja studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība” studiju programmā ietverto studiju kursu aprakstu satura pārskatīšanu un informācijas papildināšanu atbilstoši personas datu aizsardzības jautājumiem, attiecināmiem uz attiecīgo studiju kursu, tai skaitā jaunākās izmantojamās literatūras papildināšana. Studiju kursa “Personas datu aizsardzības” satura un plānojuma izstrāde, jaunākās izmantojamās literatūras iekļaušana, studiju kursa eksāmena satura, pastāvīgo darbu izstrāde. Informācijas aktualizēšna/ievietošana Moodle vidē.

Ievietošanas datums: 15.06.2021.

Grāmatvedības sistēmas modulis – Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.2.3.0/18/A/006

Grāmatvedības sistēmas modulis – Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.2.3.0/18/A/006 “SIA Juridiskā koledža izcilības pārvaldības standartam atbilstošas vadības sistēmas izstrāde un izvērtēšana, vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana un studiju programmas “Datorsistēmu, datortīklu administrēšana un programmēšana” satura kvalitātes pilnveidošana”.

Juridiskā koledžas grāmatvedības modulis ir izstrādāts kopējās Juridiskās koledžas informatīvās sistēmas ietvaros. Grāmatvedības modulis ir izstrādāts sadarbībā ar biedrību „Loreķu lauks”.
Grāmatvedības sistēmas modulis ir nepieciešams, lai nodrošinātu funkcionalitāti un datu labošanu, dzēšanu, pievienošanu, filtrēšanu. Sistēmas modulis ir dalāms divās daļās: attiecībā un studentiem un koledžas administratīvais/kopējais modulis.
Juridiskajā koledžā ir izstrādāta un apstiprināta sava Grāmatvedības politika, kur Grāmatvedības politika ir attiecīgo saimniecisko darījumu, faktu un notikumu uzskaites un finanšu pārskata posteņu novērtēšanas un norādīšanas (finanšu pārskatā) principi, metodes un noteikumi (piemēram, pamatlīdzekļu novērtēšanas vai nolietojuma aprēķināšanas metodes, debitoru parādu vai krājumu atlikumu novērtēšanas metodes, aizņēmuma procentu un soda naudas uzskaites un norādīšanas principi, uzkrājumu veidošanas nosacījumi un metodes, kas tiek izmantotas peļņas vai zaudējumu, vai naudas plūsmas norādīšanai finanšu pārskatā). Grāmatvedības politikā ir skaidrota Sabiedrības aktīvu, saistību, pašu kapitāla, ieņēmumu un izdevumu posteņu uzskaites politika. Juridiskās koledžas galvenais klients ir students un koledžas ienākumus galvenokārt veido studentu maksājumi, tai skaitā studiju maksa.

Ievietošanas datums: 11.06.2021.

E – koplietošanas platforma ar citām koledžām

 

Projekta Nr.8.2.3.0/18/A/006 ietvaros, sadarbībā ar SIA WEB Master ir izstrādāta e – koplietošanas platforma Latvijas koledžām. Jaunā e – koplietošanas platforma apvienos visu koledžu aktuālo informāciju, tādejādi nodrošinot visu koledžu studentiem ātrāk un ērtāk iegūt informāciju par to, kas notiek, kas aktuāls un studentam interesējošs ir katrā koledžā. Koplietošanas platforma piedāvā iespējas vienuviet rast pieeju visu koledžu zinātniskajām publikācijām, atrast informāciju par zinātniskajām konferencēm un pētnieciskajiem semināriem, konkursiem, kā arī par piedāvātajām vieslekcijām.  Tāpat arī platformā būs ērti atrodami prakšu piedāvājumi un koledžu, kurām tādas ir brīvo dienesta viesnīcu vietu piedāvājumi. Šeit ir iekļauta arī informācija par Latvijas koledžu asociāciju un studentu padomi.

 

Informācija ievietota: 30.04.2021.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: