JŪLIJĀ JURIDISKĀS KOLEDŽAS DARBINIEKI ES EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTA NR.8.2.3.0/18/A/006 IETVAROS DIVU DIENU ILGĀS MĀCĪBĀS PILNVEIDOJA PRASMES DARBAM AR KLIENTIEM

Jūlijā Juridiskās koledžas darbinieki ES Eiropas sociālā fonda projekta Nr.8.2.3.0/18/A/006 ietvaros divu dienu ilgās mācībās pilnveidoja prasmes darbam ar klientiem (16 akadēmisko stundu apjomā). Mācību laikā tika aplūkotas tādas tēmas, kā uzņēmuma iekšējās struktūras ietekme uz klientiem un skaidrā komunikācija (Clear Leadership). Teorijas daļa:Vad ītājs un darbinieki, uzņēmums un klienti, kā tas ir savstarpēji saistīts. Sistēmiskais skat ījums uz klientiem un savu ietekmes zonu uz viņiem. Ko nozīm ēskaidra komunikācija un kāda tai ir nozī me (darbinieks- darbinieks, vadītājs-darbinieks, darbinieks– klients).Metodes“Clear Leadership”pamatprincipi –fakti, emocijas, pieņēmumi, mērķ i. Bet praktiskajādaļāmāc ību dalībnieki veica sistēmdinamikas uzdevumu – par klienta profilu, par komandas saist ību ar klientiem.Klausīšanās prasmju att īstīšana, jaunas metodes apgūšana  darbam kolekt īvāun ar klientiem.
Mācību m ērķis bija radīt izpratni par komandas darbu un klienta profilu, komandas ietekmi uz klientu, jaunas metodes apg ūšana par komunikāciju darbam kolektīvā un ar klientu.

Informācija ievietota: 20.08.2019.

 

MĀCĪBU KURSS “BALANCE SCORECARD METODES IZMANTOŠANA STRATĒĢIJAS IZSTRĀDĒ UN MĒRĪJUMU SISTĒMAS IEVIEŠANĀ”, ES FONDA PROJEKTA NR.8.2.3.0/18/A/006 IETVAROS

Jūnijā Juridiskās koledžas darbinieku dienas kartībā tika iekļauts mācību kurss “Balanced Score Card metodes izmantošana stratēģijas izstrādē un mērījumu sistēmas ieviešanā” 16 akadēmisko stundu apjomā. Visi kopā kā ar teorētiskām, tā arī praktiskām metodēm meklējām panākumu gūšanas ceļu, precizējām mācību iestādes attīstības plānu, izvērtējot tās darbības stiprās un vājās puses, skaidri nodefinējām koledžas misiju, mērķi un priekšrocības.

Informācija ievietota: 15.08.2019.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: