Studiju virziena “Ekonomika” akreditācija

Starptautiskā akreditācijas komisija 14.-15. oktobrī Juridiskajā koledžā studiju virziena izvērtēšanu veica Rīgā, bet 16. oktobrī arī filiālēs – Gulbenē un Valmierā. Komisija tikās ar koledžas administrāciju un docētājiem, Grāmatvedības studiju programmas studentiem, koledžas absolventiem, darba devējiem.

Sadarbības partneris – Utenas koledža

Utenas koledžas (Lietuva) mācībspēki ir bieži un gaidīti viesi Juridiskajā koledžā: zinātniskajās konferencēs, vieslekcijās, pieredzes apmaiņas pasākumos. Ar Utenas koledžu noslēgtais sadarbības līgums par studiju turpināšanu sniedz iespēju Juridiskās koledžas absolventiem uzreiz pēc izlaiduma uzsākt nākamo izglītības ieguves posmu bakalaura līmenī. Studiju programmas, protams, ir nacionālas, arī likumdošana Lietuvā un Latvijā atšķiras, taču jurisprudence ir savu internacionālo dabu sekmē studentu integrāciju. Kā atzīmē lietuviešu kolēģi, studentu bakalaura darbu aizstāvēšanā latvieši vienmēr ir parādījuši labas sekmes, lieliski apgūtu profesionālo svešvalodu un prezentācijas prasmes.

Attēlā no kreisās: Juridiskās koledžas direktora vietniece Intra Lūce, Utenas koledžas Biznesa un tehnoloģiju fakultātes dekāne Vaida Bartkutė-Norkūnienė, Biznesa un vadības katedras vadītāja Jūrate Aksomitienė, Tiesību katedras vadītājs Viktoras Žemčiugovas un Juridiskās koledžas direktors Tālavs Jundzis pēc sanāksmes Rīgā (16.09.2020.).

Vieslekcija 1.decembrī

“Darījuma sarunas un strīdu risināšana” –  1. decembrī lekcija Juridiskās koledžas studentiem tiešsaistes režīmā. Vieslektors Dr.iur. Jānis Bolis – advokāts ar vairāk kā 40 gadu pieredzi biznesa darījumu jomā Amerikā, Latvijas Goda konsuls ASV, viens no mediācijas pamatlicējiem Latvijā.

Tikšanās un diskusijas

tn brencis

Vieslekcija “Vai krīze cilvēktiesībās?” (23. 11.2019.).
Vieslektors Nils Muižnieks – Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs (2012-2018) un Eiropas ombuda amata kandidāts (2019)

2018Levits

Eiropas Savienības Tiesas tiesneša Dr.h.c.iur. Egila Levita vieslekcija topošajiem juristu palīgiem (24.11.2018.)

2018Jansons

Latvijas Republikas tiesībsargs Juridiskajā koledžā (3.11.2018.)

Studentu tikšanās ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju prof., Ph.D. Inetu Ziemeli (4.11.2017.)

tn Borovkovs

Vieslektors – Latvijas Juristu biedrības priekšsēdētājs Aivars Borovkovs (9.05.2015.)

“Gruzijas un Baltijas tautu attiecību vēsture” (7.07.2016.)

Vieslektors – Niko Džavahišvili (Gruzija) Tbilisi Universitātes profesors

levits20151

Lekcija “Eiropas Savienība un Satversme” (4.11.2015.)

Vieslektors – prof.Dr.h.c.Assessor.jur.Dipl.-Pol. Egils Levits, Eiropas Savienības tiesas tiesnesis

Lekcija “Tiesību piemērošanas problēmas Latvijā” Liepājas filiālē (9.05.2015.)

Vieslektors – Latvijas Juristu biedrības priekšsēdētājs Aivars Borovkovs

Juridiskās koledžas zinātniskie raksti. 2020.- Rīga: Juridiskā koledža, 2020.- 332 lpp., il.

Juridiskās koledžas dibināšanas divdesmitajā gadadienā lasītājiem piedāvājam jau devīto koledžas zinātnisko rakstu krājumu, kurā, atšķirībā no iepriekšējiem, esam publicējuši tikai mūsu studentu pētnieciskā darba rezultātus. Šoreiz krājumā nav iekļauti akadēmiskā personāla zinātniskie raksti, ka tās ir bijis līdz šim. Pamatojums – parādīt iespējami vairāk un plašāk tieši studentu veikumu pētniecības jomā. Krājumā publicētie studentu darbi pārstāv dažādas koledžā apgūstamās pirmā līmeņa augstākās izglītības programmas. Raksti tapuši, pamatojoties uz jau aizstāvētajiem kvalifikācijas darbiem.

Projekts 8.2.1.0/18/A012

Jaunajā studiju programmā “Kiberdrošības pārvaldība  un personas datu aizsardzība” 2020. gada oktobrī studijas uzsāka pirmie 33 studenti. Studiju sākumposmā tiek realizēti sekojoši studiju kursi: Globālā kiberdrošība, Ievads datorzinātnē, Programmēšanas pamati, Tiesību zinības. Studiju programmas satura izstrādē veiksmīga bija sadarbība un liels atbalsts tika saņemts no CERT Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas, Valsts policijas, Latvijas Republikas  Aizsardzības ministrijas u.c. iestādēm.

Ievietošanas datums: 27.11.2020.

Projekts Nr. 8.2.2.0./18/A/008

Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros notiek Juridiskās koledžas akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana, šogad akadēmiskajā darbā tika iesaistīti divi doktoranti: Eiropas tiesību jomā, kā arī nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā. Viena no doktorantēm turpina darbu koledžā arī pēc projekta beigām. Projekta ietvaros koledžas akadēmiskajam personālam ir iespēja stažēties pie kāda no komersantiem, papildināt savas kompetences, prasmes un zināšanas. Stažēšanās ilgums ir noteikts 200 stundu apjomā. Pašlaik stažēšanās iespēju jau izmantojuši septiņi koledžas docētāji, par stažēšanās vietām izvēloties: IK “RATE”, SIA “AB InfoService”, SIA “Ārstu prakse Mazcenas 21”, SIA “Paul Mason Properties”, SIA “Trelleborg Wheel System Liepaja” Liepājas SEZ SIA, SIA “Abrams Business Services” un SIA “A CELTNE”.

Ievietošanas datums: 30.11.2020.

Juridiskajā koledžā turpinās Eiropas Sociālā fonda projektu realizācija

Projektā 8.2.3.0/18/A/006  turpinās administratīvā personāla mācības. Nupat noslēdzies apmācību kurss personāla vadībā 16 akadēmisko stundu apjomā, vēl tiek turpinātas mācības finanšu vadības jomā. Finanšu vadības mācību ietvaros koledžas administratīvais personāls piedalījās Swedbankas Finanšu inkubatora finanšu izspēlē. Projekta ietvaros tiek veikts liels darbs pie koledžas e-pārvaldības sistēmas izstrādes. Sadarbībā ar IK “RATE” tiek radīta jauna e-platforma, kura sevī ietver gan sistēmas vizuālo izskatu, gan studentu datu sistēmu, e-studiju funkcionālo sistēmu, personāldaļas funkcionālo sistēmu, bibliotēkas, t.sk. arī e-bibliotēkas sistēmu, grāmatvedības funkcionālo sistēmu, nodarbību sarakstus, statistikas funkcionalitāti un uzskaiti u.c. Sadarbojoties ar Latvijas – Lielbritānijas kopuzņēmumu SIA “Zygon Baltic Consulting” ir paveikts liels darbs pie izcilības standartam atbilstošas pārvaldības sistēmas izstrādes. Tuvākajā laikā tiek plānots “Investors in Excellence” kvalitātes (Lielbritānija) audits.

Ievietošanas datums: 30.11.2020.

1. absolventu salidojums (2.12.2005.)

2. absolventu salidojums (31.03.2012.)

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: