Lektores Ivetas Amoliņas stažēšanās uzņēmumā SIA “ACELTNE“

Lektore Iveta Amoliņa  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”, projekta Nr.8.2.2.0/18/A/008 „SIA Juridiskā koledža akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana datorzinātnes un informātikas jomā” ietvaros stažējās  SIA “ACELTNE“ (07.12.2020 – 21.06.2021).

Stažēšanās mērķis – pilnveidot praktiskās iemaņas un kompetences par personas datu aizsardzību, personu tiesībām uz privātumu, nodrošinot līdzsvaru starp cilvēka tiesībām un brīvībā un to personu interesēm, kurām ir likumīgi iemesli izmanot personas datus.

Stažēšanās uzdevumi:

  1. iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām un procesiem;
  2. iegūt padziļinātu informāciju par nekustamā īpašuma nozari;
  3. iepazīties ar jaunākajām tendencēm un inovatīviem risinājumiem mācību procesā;
  4. personas datu aizsardzība, to prasības;
  5. praktizēšanās laikā gūto kompetenču integrēšana mācību saturā.

 

Ievietošanas datums 22.06.2021.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.2.3.0/18/A/006 “SIA Juridiskā koledža izcilības pārvaldības standartam atbilstošas vadības sistēmas izstrāde un izvērtēšana, vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana un studiju programmas “Datorsistēmu, datortīklu administrēšana un programmēšana” satura kvalitātes pilnveidošana”

 Sadarbībā ar IK RATE, pakalpojuma līguma Nr. 823/11 ir izstrādāta Juridiskās koledžas e – informācijas sistēma un nodrošināta studiju pārvaldības sistēmas lietotāju apmācība/instruktāža.

30.06.2021.

Studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība” satura pilnveidošana.

Eiropas Sociālā fonda projekts 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt studiju programmu fragmentāciju komerczinību jomā un jaunas studiju programmas “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” izstrāde (Nr.8.2.1.0/18/A/012).

Studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība” satura pilnveidošana.

Studiju programmas, personas datu aizsardzības ietvaros, satura izstrādē un pilnveidošanā tika iesaistīta pieredzējusi šīs jomas speciāliste, eksperte Daiga Avdejanova. Eksperte savas darbības ietvaros nodrošināja studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība” studiju programmā ietverto studiju kursu aprakstu satura pārskatīšanu un informācijas papildināšanu atbilstoši personas datu aizsardzības jautājumiem, attiecināmiem uz attiecīgo studiju kursu, tai skaitā jaunākās izmantojamās literatūras papildināšana. Studiju kursa “Personas datu aizsardzības” satura un plānojuma izstrāde, jaunākās izmantojamās literatūras iekļaušana, studiju kursa eksāmena satura, pastāvīgo darbu izstrāde. Informācijas aktualizēšna/ievietošana Moodle vidē.

Ievietošanas datums: 15.06.2021.

Grāmatvedības sistēmas modulis – Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.2.3.0/18/A/006

Grāmatvedības sistēmas modulis – Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.2.3.0/18/A/006 “SIA Juridiskā koledža izcilības pārvaldības standartam atbilstošas vadības sistēmas izstrāde un izvērtēšana, vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana un studiju programmas “Datorsistēmu, datortīklu administrēšana un programmēšana” satura kvalitātes pilnveidošana”.

Juridiskā koledžas grāmatvedības modulis ir izstrādāts kopējās Juridiskās koledžas informatīvās sistēmas ietvaros. Grāmatvedības modulis ir izstrādāts sadarbībā ar biedrību „Loreķu lauks”.
Grāmatvedības sistēmas modulis ir nepieciešams, lai nodrošinātu funkcionalitāti un datu labošanu, dzēšanu, pievienošanu, filtrēšanu. Sistēmas modulis ir dalāms divās daļās: attiecībā un studentiem un koledžas administratīvais/kopējais modulis.
Juridiskajā koledžā ir izstrādāta un apstiprināta sava Grāmatvedības politika, kur Grāmatvedības politika ir attiecīgo saimniecisko darījumu, faktu un notikumu uzskaites un finanšu pārskata posteņu novērtēšanas un norādīšanas (finanšu pārskatā) principi, metodes un noteikumi (piemēram, pamatlīdzekļu novērtēšanas vai nolietojuma aprēķināšanas metodes, debitoru parādu vai krājumu atlikumu novērtēšanas metodes, aizņēmuma procentu un soda naudas uzskaites un norādīšanas principi, uzkrājumu veidošanas nosacījumi un metodes, kas tiek izmantotas peļņas vai zaudējumu, vai naudas plūsmas norādīšanai finanšu pārskatā). Grāmatvedības politikā ir skaidrota Sabiedrības aktīvu, saistību, pašu kapitāla, ieņēmumu un izdevumu posteņu uzskaites politika. Juridiskās koledžas galvenais klients ir students un koledžas ienākumus galvenokārt veido studentu maksājumi, tai skaitā studiju maksa.

Ievietošanas datums: 11.06.2021.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: