ESF NR. R.8.2.1.0/18/A/012. IETVAROS IZSTRĀDĀTA JAUNA STUDIJU PROGRAMMA “KIBERDROŠĪBA UN PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA”

Eiropas Sociāla fonda projekta Nr. R.8.2.1.0/18/A/012 ietvaros izstrādāta jauna studiju programma “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamā īpašuma pārvaldība”. Studiju programmas licencēšanas ekspertu vizīte notika 2020.gada 5.februārī.

Jaunā studiju programma “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” izstrāde veikta saskaņā ar Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām, tostarp stratēģijas „Eiropa 2020” trīs prioritātēm, kas ir formulētas kā prasības izglītībai: gudra, ilgtspējīga un integrējoša izaugsme – lai sagatavotu augsti kvalificētus, starptautiskajām prasībām atbilstošus speciālistus; lai attīstītu mūsdienīgus pētījumus, lai iekļautos starptautiskajos pētījumu projektos.

Studiju programma izstrādāta atbilstoši Juridiskās koledžas attīstības stratēģijai 2018. – 2023. gadam http://jk.lv/lv/par-mums/strategija un studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” attīstības stratēģijai. Studiju programmas izstrāde atbilst Juridiskā koledžas 2018. -2023.gadam definētam – stiprināt stratēģiskās specializācijas jomas, līdz ar to atbilstoši kontekstam, plānotajām darbībām – izstrādāt, aprobēt un akreditēt jaunu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu.

Vienlaikus ar jaunās studiju programmas izstrādi ir arī intelektuāls, materiāls ieguldījums turpmākajam studiju un pētniecības procesam, kā, piemēram, akadēmiskā personāla zinātniskā, pētnieciskā darbība kiberdrošības un personu datu aizsardzības jomā.

Studiju programmas apjoms – 123 ECTS. Studiju programma realizācija notiks latviešu un angļu valodā.

Studiju programma “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība”  prezentāciju skatīt šeit. 

Ievietošanas datums: 06.02.2020.

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS NR. 8.2.3.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās”. SIA “Juridiskā koledža” izcilības pārvaldības standartam atbilstošas vadības sistēmas izstrāde un izvērtēšana, vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana un studiju programmas “Datorsistēmu,datortīklu administrēšana un programmēšana” satura kvalitātes pilnveidošana,  projekta Nr.8.2.3./18/A.006.

Sadarbības iestāde – Centrālā finanšu un līguma aģentūra.

Informācija atjaunota: 02.06.2020.

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS NR. 8.2.2.

Eiropas Sociālā fonda projekts 8.2.2.“Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”. SIA „Juridiskā koledža” akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana datorzinātnes un informātikas jomā, projekta Nr.8.2.2.0/18/A/008.

Sadarbības iestāde – Centrālā finanšu un līguma aģentūra.

Informācija atjaunota: 02.06.2020.

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS NR. 3.4.1.0/16/I/001

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.3.4.1.0/16/I/001 “Justīcija attīstībai”. “Mācību pakalpojumi par Tiesu ekspertīzi un tās veikšanu”,  identifikācijas Nr. TA2017/5/B/ESF.

Pasūtītājs – Tiesu administrācija.

2021.gada novembrī noslēdzās Juridiskās koledžas nodrošinātās Mācības par tiesu ekspertīzi un tās veikšanu Eiropas Sociālā fonda Justīcija attīstībai ietvaros. 2017.gada 1.novembrī Tiesu administrācija noslēdza līgumu “Mācību pakalpojumi par Tiesu ekspertīzi un tās veikšanu” ar piegādātāju apvienību SIA „Juridiskā koledža” un biedrību „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”). Līguma izpildes laiks tika noteikts četri gadi – no 2017. gada 1. novembra līdz 2021. gada 1. novembrim un tās laikā koledžai bija jāapņemas nodrošināt apmācības 800 personām. Saskaņā ar iesniegto mācību plānu, bija jānodrošina mācības 43 grupām divās dažādās  tēmās. Ņemot vērā dalībnieku lielo interesi par mācībām, 2020. gada 29. decembrī tika noslēgta vienošanās par līguma grozījumiem, par līguma summas palielinājumu, kā rezultātā kopējais grupu skaits no 43 pieauga līdz 53 grupām, bet apmācāmo personu skaits no 800 līdz 970. Mācību mērķauditorija – tiesneši, prokurori, izmeklētāji un tiesu eksperti.

Informācija atjaunota: 02.06.2020.

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS NR. 3.4.2.0/15/I/001

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.3.4.2.0/15/I/001 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā”. “Pamatmodulis  I “Tiesiskais regulējums: uzņēmējdarbības normatīvā bāze” un pamatmodulis  II “Normatīvisma mazināšana: administratīvais slogs”, identifikācijas Nr. 3.4.2.0/15/I/001  GALA ZIŅOJUMS.

Pasūtītājs – Valsts administrācijas skola.

Informācija publicēta: 02.06.2020.

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS NR. 8.5.2.0/16/I/001

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.5.2.0/16/I/001 “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai”. “Modulārās profesionālās izglītības programmas Būvniecības nozarē profesionālajām kvalifikācijām “namu pārzinis”, “namu apsaimniekošanas meistars” un “uzkopšanas darbu meistars” izstrāde”, identifikācijas Nr. VISC 2018/30.

Pasūtītājs – Valsts izglītības satura centrs.

Informācija atjaunota: 02.06.2020.

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS NR. 8.2.1.

Projekta mērķis ir: Jaunas studiju programmas „Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” izstrāde un realizācija, tā rezultātā sagatavojot augsti kvalificētus speciālistus drošības un datu aizsardzības jomā, kas pamatojas uz padziļinātām praktiskām iemaņām un kompetencēm, inovatīvu metožu izmantošanu un sadarbību ar speciālistiem Latvijā un starptautiskā mērogā.

Sadarbības iestāde – Centrālā finanšu un līguma aģentūra.

Informācija atjaunota: 02.06.2020.

PROJEKTS NR. FM VID 2018/085

“Datorlietotāju mācības par datorprogrammu lietojumu (mācības IT jomā)”, identifikācijas Nr. FM VID 2018/085.

Pasūtītājs – Valsts ieņēmumu dienests.

    Informācija atjaunota: 02.06.2020.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: