2021.gada 25.janvārī Juridisko koledžu apmeklēja starptautiskā akreditācijas ekspertu grupa, kurā pārstāvēta bija Slovēnija, Lietuva un Latvija.

2021.gada 25.janvārī  Juridisko koledžu apmeklēja starptautiskā akreditācijas ekspertu grupa, kurā pārstāvēta bija Slovēnija, Lietuva un Latvija. Ekspertu vizītes mērķis –  studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamā īpašuma pārvaldība”, tai skaitā jaunās studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība” novērtēšana. Akreditācijas ekspertu vizītes ietvaros eksperti tikās ar koledžas vadību, studiju nodaļas vadītāju un studiju virziena direktoru, docētājiem, studentiem, darba devējiem, kā arī iepazinās ar studiju procesa nodrošināšanas materiāli tehnisko bāzi, tai skaitā bibliotēku. Studiju virziena novērtēšanas ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta informācijai par studiju virzienu: informācijai par koledžu, par studiju virziena pārvaldību un iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitāti, studiju virziena resursiem un nodrošinājumu, zinātniski pētniecisko darbību, sadarbību un internacionalizāciju; studiju programmas ietvaros tiek vērtēti studiju programmas parametri, studiju saturs un tā īstenošana, studiju programmas resursi un nodrošinājums, mācībspēki. Studiju programma izstrādāta Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/012 ietvaros.

Ievietošanas datums: 29.01.2021.

“Investor in Excellence” sertifikāts.

2020. gada 21.decembrī Juridiskā koledža saņēma “Investors in Excellence” (Investori izcilībā) starptautisko kvalitātes vadības sertifikātu.

“Investors in Excellence” ir starptautisks izcilības standarts, kurš aptver būtiskākās organizācijas vadības jomas: stratēģisko vadību, personāla vadību, kvalitātes vadību, procesu vadību, resursu vadību, komunikācijas vadību un rezultātu vadību.

 

“Investors in Excellence” ir Lielbritānijas kvalitātes standarts – nākamā pakāpe pēc ISO 9001 (International Organization for Standardization) kvalitātes standarta ieviešanas. standarts veidots, ietverot sevī svarīgākos EFQM (European Foundation for Quality Management) principus un ir pasaulē atzīts kā noteicošais izcilas vadības modelis, jo apvieno labāko pieeju izcilībai, ļaujot organizācijām sasniegt izcilību jomās, kas ir vissvarīgākās organizācijai, tās klientiem, darbiniekiem un ieinteresētajām pusēm.Iekļaujot visas darbības jomas, “Investors in Excellence” ietvars palīdz pilnveidot sasniegumus, izmantojot efektīvu līderību, resursu vadību un pakalpojumu sniegšanu. Standartu izmanto organizācijas, nodaļas un komandas gan Latvijā, gan visā pasaulē, lai noteiktu to, kas ir svarīgākais, un veicinātu nepārtrauktu pilnveidi.

 

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: