PROJEKTS NR.8.2.3.0/18/A/006

SIA “Juridiskā koledža” izcilības pārvaldības standartam atbilstošas vadības sistēmas izstrāde un izvērtēšana, vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana un studiju programmas “Datorsistēmu, datortīklu administrēšana un programmēšana” pilnveide ietvaros koledža ir veikusi Juridiskā koledžas funkcionālo un pārvaldības sistēmas auditu, koledžas e-pārvaldības sistēmas auditu un ir izstrādāts pārvaldības sistēmas risinājuma modelis, notiek darbs pie jaunas koledžas e – informācijas sistēmas izstrādes.

Projekta ietvaros koledžas personālam ir iespēja pilnveidot savas profesionālās kompetences, piedaloties dažādās mācībās, 2019.gada 13. un 20.novembrī „Risku vadība” (16 ak.st.). Mācību kursa ietvaros uzmanība tika pievērsta r isku vadības vietai organizācijas vadības sistēmā, ieguvumiem, pielietojot risku vadību, risku vadības procesiem un pielietojamām metodikām, risku identificēšanai, analīzei, vērtēšanai, kā arī komunikācijai un stresa vadībai u.c jautājumiem.

Ievietošanas datums: 25.11.2019.

PROJEKTS NR.8.2.1.0/18/A/012

Samazināt studiju programmu fragmentāciju komerczinību jomā un jaunas studiju programmas “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” izstrāde ir izaicinājums, kā rezultātā ir izstrādāta jauna pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība”.

Šī programma ir pirmā un vienīgā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības kiberdrošības un personas datu aizsardzības studiju programma Latvijā.

Lietuvā bakalaura programma kiberdrošībā tiek realizēta Viļņas Universitātē un Igaunijā Tallinas Universitātē. Latvijā kiberdrošības jomā maģistra studijas biznesa vadībā nodrošina Banku augstskola, kiberdrošības inženierijā Vidzemes augstskola. Programmas izstrādes gaitā koledžā ir iepazinusies ar līdzīga satura programmām Eiropā, programmas salīdzināšana ir veikta līdzīgām studiju programmām Lielbritānijā, Beļģijā, Itālijā un Lietuvā.

Studiju programmas “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” mērķis ir sagatavot profesionāļus informācijas sistēmās/kiberdrošībā un personas datu aizsardzībā, kuriem būs fundamentālās un praktiskās zināšanas kiberdrošības vadībā un attīstītas prasmes, kas nepieciešamas informācijas sistēmu drošai analīzei, strukturēšanai un uzturēšanai un personas datu aizsardzībai.

Jaunā studiju programma ir apstiprināta Juridiskās koledžas Padomē un iesniegta licencēšanai 2019.gada 22.novembrī.

 

Ievietošanas datums: 25.11.2019.

PROJEKTS NR. 8.2.2.0./18/A/008

„SIA Juridiskās koledžas akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana datorzinātnes un informātikas jomā”;

ir saistīts ar Juridiskās koledžas akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana. Kompetenču un prasmju paaugstināšana ir saistīta ar akadēmiskā personāla stažēšanos pie komersanta, kā rezultātā akadēmiskais personāls pilnveido savas prasmes un kompetences un veic papildinājumus savu studiju kursu studiju saturā. Uz doto brīdi stažēšanos pie komersanta ir izmantojis viens koledžas akadēmiskā personāla pārstāvis. Projekts paredz akadēmiskajā darbā iesaistīt divus ārvalstu lektorus, katru uz sešiem mēnešiem. Laika periodā no 2019.gada marta līdz augustam koledžā pastāvīgā darbā bija pieņemta lektore no Lietuvas, ar kuru sadarbība turpinās joprojām. Plānots, ka 2020.gada vasarā darbu koledžā uzsāks lektors no Nevšehira universitātes Turcijā. Lai motivētu jaunos doktorantus aizstāvēt savus promocijas darbus, projekts dod iespēju diviem doktorantiem, katram uz divpadsmit mēnešiem, strādāt koledžā kā ievēlētam akadēmiskam personālam un paralēli strādāt pie sava promocijas darba. Koledžā darbu, 2019.gada 1.septembrī ir uzsākusi viena doktorante no Latvijas Universitātes un otra, 2019.gada 1.novembrī no Rīgas Tehniskās Universitātes.

 

Ievietošanas datums: 25.11.2019.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: